Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUNDO.PL

 

 

§ 1. DEFINICJE

 

1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.hundo.pl, prowadzony przez HUNDO Anna Góra z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul. Turkusowa 4/10, NIP: 6312571922, REGON: 362960596, e-mail: halo@hundo.pl.

 

2. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący Sklep objęty niniejszym regulaminem, tj. Anna Góra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HUNDO Anna Góra z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul Turkusowa 4/10, NIP: 6312571922, REGON: 362960596.

 

4. Zamówienie - oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

5. Umowa sprzedaży - umowa cywilnoprawna na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a Konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 

6. Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej przez Usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy (Konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.

 

7. Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący Sklep objęty niniejszym regulaminem, tj. Anna Góra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HUNDO Anna Góra z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul Turkusowa 4/10, NIP: 6312571922, REGON: 362960596.

 

8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 

9. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności przez Konsumenta od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

3.Sklep zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie www.hundo.pl i świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem, usługi umożliwiające kupowanie towarów znajdujących się w Sklepie.

 

4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączona obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli lub wyższa.

 

5. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika zawarto w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.hundo.pl/polityka-prywatnosci.

 

6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (np. wysyłkowego) znajdującego się na stronie Sklepu.

 

8. Umowa każdorazowo zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy.

 

§ 3. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Ceny towarów znajdujące się w Sklepie podane są w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

2. Ceny towarów znajdujące się w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki.

 

3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (np. rozmiar, szerokość taśmy itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ostateczna cena towaru widoczna jest po wybraniu wszystkich wymaganych wariantów.

 

4. W koszyku zamówień Konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę, usługi pocztowe i inne koszty.

 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zarówno w cenach towarów, jak i w wysokości opłat za dostawę towaru. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia lub zawarły umowy sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

 

6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:

 • złożyć zamówienie na stronie Sklepu;
 • poprzez koszyk zamówień potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności, poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.

 

7. Na adres e-mail Kupującego Sklep przesyła wiadomość, w której przekazuje informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności o:

 • głównych cechach towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju;
 • łącznej cenie wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe;

 • podanych w formularzu wysyłkowym danych osobowych i adresowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.

 

8. Kupujący składa zamówienie bez trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.

 

9. Sklep  dostarcza Konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub (na żądanie) fakturę VAT. 

 

10. W chwili dostawy Sklep dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów na Konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do dostawy zamówionego towaru.

 

11. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

 • Do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za złożone zamówienie (czas może się wydłużyć w przypadku zamówienia produktu "Adresówka dla psa - nadruk").

 

12. Przewidywany czas dostarczenia to 1-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

13. Ust. 10 i 11 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy Konsument informuje Sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia, poprzez pole “Uwagi do zamówienia” w koszyku zamówień. Sklep jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez Konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z Konsumentem lub zgodnie z ust. 10, Konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy Sklep bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

 

 

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar następującymi formami:

 • przelewem w formie przedpłaty poprzez system płatności on-line Przelewy24 (chwilowo niedostępne);
 • przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy:  (ING Bank Śląski) 73 1050 1634 1000 0092 1847 0962.

 

 

§ 5. FORMY DOSTAWY

 

         1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu następującymi formami:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej - usługa: list polecony priorytetowy lub paczka pocztowa priorytetowa;
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub innej - usługa: przesyłka kurierska;
 • za pośrednictwem InPost - usługa: paczkomaty 24/7.

 

 

§ 6. KOSZTY DOSTAWY

 

1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonymi w § 6 ust. 2 regulaminu. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez Konsumenta towarów będzie równa lub wyższa od kwoty 200 zł, Konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów - Sprzedawca wyśle towar na swój koszt za pośrednictwem Inpost (usługa paczkomaty 24/7), na terenie Polski.

 

2. Cennik kosztów dostawy:

 • Poczta Polska (paczka pocztowa priorytetowa): 14,00 zł;
 • kurier DHL (przesyłka kurierska): 16,00 zł;
 • InPost (paczkomaty 24/7): 13,00 zł.

 

 

§ 7. REKLAMACJE

 

1. Sklep jako Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą, Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie cywilnym w dziale zatytułowanym Rękojmia za wady w Art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. 2 lat od wydania towaru, Konsument jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

 • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania pod adresem: www.hundo.pl/reklamacje;
 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby Sprzedawcy;
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail.

3.  Konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
 • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, kolor, rozmiar),
 • dowód zakupu reklamowanego towaru,
 • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie reklamującego,
 • datę wniesienia reklamacji,
 • podpis zgłaszającego reklamację,
 • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę adresu e-mail zgłaszającego.

 

4. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń Konsumenta za zasadne, Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia towaru (koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z cennikiem zamieszczonym w § 6 ust. 2 regulaminu).

 

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

6. Prowadzenie przez Sklep postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

 • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy Konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
 • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

 

7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 

8. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

 

§ 8. ZWROT TOWARU

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.

 

2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym Konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

 

3. Konsument informuje Sprzedawcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

 • skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w załączniku nr 2;
 • złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

 

4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli Konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.

 

5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na Konsumencie.

 

6. Sklep zwraca wszystkie kwoty otrzymane od Konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi również koszty dostarczenia towaru (koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z cennikiem zamieszczonym w § 6 ust. 2 regulaminu).

 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Zwrotu płatności Sklep dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez Konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem Konsument nie ponosi kosztów.

 

9. Konsument odsyła towary albo przekazuje je Sprzdawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Konsument odeśle towary przed upływem okresu 14 dni.

 

10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

 

11. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez Konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

 

12. Sklep nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest: HUNDO Anna Góra z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul. Turkusowa 4/10, NIP: 6312571922, REGON: 362960596.

  

2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu.

 

4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

 

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

  

2. Znak towarowy  jest prawnie chroniony i zastrzeżony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Numer prawa ochronnego: 285531.

 

3. Znak towarowy HUNDO jest prawnie chroniony i zastrzeżony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Numer prawa ochronnego: 285438.   

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

 

4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu (www.hundo.pl/regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy).

 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia lub zawarły umowy (sprzedaży/o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 2 - Wzór formularza zwrotu